آمریکا در تولید خودروی الکتریکی از چین و اروپا عقب افتاد

0
107

انجمن بین‌المللی حمل و نقل پاک در مطالعه جدید خود گزارش داد آمریکا در تولید و استفاده از خودروهای الکتریکی در سرزمین خود نسبت به چین و اروپا بیش از پیش عقب افتاده است.

انجمن بین‌المللی حمل و نقل پاک، آی‌سی‌سی‌تی، در مطالعه جدید خود گزارش داد آمریکا در تولید و استفاده از خودروهای الکتریکی در سرزمین خود نسبت به چین و اروپا بیش از پیش عقب افتاده و این فاصله از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بزرگ‌تر شده است.

طبق این مطالعه بیش از ۱۰ میلیون خودروی الکتریکی شخصی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در جهان تولید شده است. در سال ۲۰۱۷ آمریکا ۲۰ درصد از خودروهای الکتریکی تولید شده در جهان را تولید کرده بود، در حالی که در سال ۲۰۲۰ سهم آمریکا از خودروهای الکتریکی تولید شده در جهان به ۱۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه سهم چین و اروپا از این تولیدات بیشتر شده است.

آی‌سی‌سی‌تی در گزارش خود عامل این تفاوت را سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها برای تشویق مردم به استفاده از خودروهای الکتریکی اعلام کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهد در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ چین بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی در جهان بوده و ۴۴ درصد از کل تولید آنها را به عهده داشته است. در این دهه چین ۴.۶ خودروی الکتریکی تولید کرده و فروخته است.

اتحادیه اروپا در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ درصد تولید خودروهای الکتریکی جهان را به عهده داشته است. این اتحادیه ۲.۶ میلیون خودروی الکتریکی تولید کرده و ۳.۲ میلیون خودروی الکتریکی را در مرزهای خود به فروش رسانده است. به این ترتیب اتحادیه اروپا یک واردکننده خالص خودروی الکتریکی بوده است.