دوازده سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند+جدول

0
27

با شروع فصل گرما میزان تبخیر آب از سدها افزایش یافته و اوضاع بعضی از سدها رو به بحرانی شدن حرکت می‌کند، به‌طوری که طبق آمار هفدهم تیرماه ۱۲ سد مهم کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

وضعیت سدهای مهم (شرب-کشاورزی) از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا 17 تیرماه بیانگر این است که تعدادی از سدهای کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.مجموع 5 سد تهران 31 درصد پرشدگی و نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است، موجودی مخزن این 5 سد نیز به 579 میلیون متر مکعب رسیده است.

سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۴ درصد، سد، خداآفرین استان آذربایجان غربی ۱۱ درصد، سد بارون استان آذربایجان غربی ۱۹ درصد، سد شمیل و نیان استان هرمزگان ۲۰ درصد، سد نهرین استان خراسان جنوبی ۱۹ درصد،  سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۱۴ درصد و سد ساوه استان مرکزی ۱۴ درصد پر هستند.

سد جره با 92 درصد کاهش به نسبت سال گذشته 82 درصد پر شدگی و به طور کل 212 میلیون متر مکعب موجودی مخزن سد است.

سد کرخه در رتبه نخست، با کاهش 129 درصدی نسبت به سال گذشته، موجودی مخزن 2200 میلیون متر مکعب و 42 درصد پرشدگی دارد.

در این بین سد رودبال داراب استان فارس ۳ درصد و چاه‌نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان تنها ۵ درصد پر هستند و میزان پرشدگی دو سد دز استان خوزستان و وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان صفر است.

حجم آب موجود در سدهای کشور  در این مدت به ۲۹ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور تا هفدهم تیرماه معادل ۳۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۲۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون متر مکعب بوده ۲۹ درصد افزایش داشته است.

میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور نیز به عدد ۶۰ درصد رسیده است.