دولت در بهار ۱۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت/ سهم مالیات خانه خالی فقط ۱.۵ میلیارد

0
24

بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی در سه ماهه اول سال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده، اما در این میان تنها ۱.۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است.

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده است.