کارگر در سال چند روز می‌تواند مرخصی خود را ذخیره کند؟

0
214

دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره میزان ذخیره مرخصی کارگران در طول سال توضیحاتی داد.

هادی ابوی دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره میزان ذخیره مرخصی کارگران در سال، اظهار کرد: باتوجه به ماده ۶۶ قانون کار، کارگر فقط ۹ روز از مرخصی سالانه خود را می‌تواند ذخیره کند و باقی آن را استفاده یا باز خرید می‌کند یعنی آخر سال کارگر حق دارد.

دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: برخی از مراکز خدماتی، داروخانه‌های شبانه روزی، درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها و… اجازه مرخصی نمی‌دهند و در پایان سال ۹ روز از مرخصی را ذخیره و باقی آن را باز خرید می‌کنند که این باز خرید بر اساس هر ماه دو و نیم روز بوده و مبلغ آن آخرین دستمزدی می‌باشد که دریافت کرده است.